•  • Algemene voorwaarden

   

 

 

Auteursrecht:
Op alle informatie, afbeeldingen en filmpjes op deze website berust auteursrecht.

Algemene Voorwaarden:
Daar onze site gerund wordt door vrijwilligers vragen wij u kennis te nemen van onze huisregels, opdat zij niet tegen vervelende situaties oplopen:

 • Het is verboden medewerkers en/of medegebruikers van Tuinideeën te bedreigen. Bedreiging zal lijden tot een ban van onze website. Bovendien zal aangifte gedaan worden bij de politie.
 • Het is verboden beledigende, discriminerende of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen te plaatsen. De beheerder is bevoegd hieromtrent te oordelen.
 • Het is verboden berichten of informatie te plaatsen, waarbij inbreuk wordt gemaakt op eens anders auteursrecht en/of andere persoonlijke rechten.
 • Het is verboden te flooden of te spammen.
 • Het is verboden in discussie te gaan met de moderators/beheerders omtrent het te voeren beleid van onze website.
 • De beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor bezoekers te bannen.
 • De beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor berichten van bezoekers te verwijderen en/of aan te passen. In onvoorziene situaties is de beheerder bevoegd maatregelen te nemen welke hij nodig acht in het belang van Tuinideeën.
 • Op eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Als bevoegde rechter is aangewezen de rechtbank Dordrecht.
 • Niets van Tuinideeën websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.
 • Door het plaatsen van een bericht op Tuinideeën (waar dat mogelijk is) verklaart u kennis genomen te hebben van bovenstaande huisregels en daarmee akkoord te gaan.
 • Bovendien verklaart u op het Tuinideeën websites te handelen overeenkomstig de regels, zoals deze in de Nederlandse wet zijn neergelegd.

Privacy beleid
Tuinideeën gaat zorgvuldig om met u gegevens, u gegevens worden alleen gebruikt voor contact tussen u en Tuinideeën. U gegevens worden dan ook niet gebruikt voor andere doeleinden. Tuinideeën maakt geen gebruik van de mogelijk om op interesse gebaseerde advertenties weer te geven, dit om u privacy te waarborgen.

Disclaimer,
Tuinideeën is een gratis te gebruiken informatiebron voor een ieder die vragen heeft over zijn/haar tuin. Onze medewerkers werken belangeloos mee aan deze website en ontvangen derhalve geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Daar onze medewerkers vrijwilligers zijn, kunnen wij u niet garanderen dat de gegeven informatie juist is. Wij proberen echter u zo goed mogelijk van advies te voorzien. Wij hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van onze website!

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend